Vaill Covitrap ร่วมเปิดกิจกรรม “ปกป้องกลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” รณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ The Senizens กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “ปกป้องกลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” รณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ด้วยการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เชิงรุกให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะป่วยอาการหนักและเสียชีวิต โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์นิมิต ประสิทธิ์ดำรง ประธานกลุ่ม The Senizens รวมถึงผู้บริหารสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพ นพ เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ และผู้บริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ The Senizens  ร่วมงาน

 

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ปี 2566 เป็น “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” โดยมีนโยบายเน้นการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริม “สุขภาพ” เพิ่ม “ความสุข” ให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ การจัดกิจกรรม “ปกป้องกลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” ในวันนี้จึงถือเป็นการเปิดตัว การบริการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Long-acting Antibody: LAAB) ให้กับผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อวัคซีนได้น้อยกว่าคนทั่วไป การให้วัคซีนปกติอาจทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่เพียงพอและยังพบผลข้างเคียงน้อยมาก รวมถึงมีผลการศึกษาพบว่าในระยะเวลา 6 เดือนสามารถป้องกันโรคโควิดแบบมีอาการได้ถึง ร้อยละ 82.8 และสามารถยับยั้งเชื้อโอมิครอน BA2.75 ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่กำลังระบาดในประเทศไทยได้ หวังว่ากิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ จะเป็นต้นแบบนำร่องที่ดีและมีการขยายผลไปยังสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ

ภาพจากซ้าย นพ.ณรงค์ สายวงศ์,นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ,รอ.นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์,นายอนุทิน ชาญวีรกุล,นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะป่วยอาการหนักและเสียชีวิต คาดประมาณได้จำนวน 12.7 ล้านคนทั่วประเทศ พบว่า ได้รับวัคซีน 2 เข็มแล้ว 10.2 ล้านคน (ร้อยละ 80) และได้รับเข็มที่ 3 แล้ว 5.6 ล้านคน (ร้อยละ 44) ส่วนการฉีด LAAB ซึ่งได้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2565 พบมีผู้ได้รับการฉีด LAAB จำนวน 57,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 25,000 ราย ซึ่งเป็นจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้

นพ เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้บริหารสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าเกณฑ์ในการฉีด LAAB ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง (กลุ่ม 607) ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะ, ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง, ผู้ป่วยโรคมะเร็ง, ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน, ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องฟอกไต รวมถึงผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือตามดุลพินิจของแพทย์

สำหรับ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ได้ก่อตั้งโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยเต็มรูปแบบแห่งแรกของเมืองไทยขึ้น มีจำนวน 150 เตียง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติสุขภาวะ ได้แก่ กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยคณะผู้บริหารโครงการได้ศึกษาวิจัยทั้งจากประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการบริการ Nursing Home ของไทย และต่างประเทศมากกว่า 400 แห่ง ทุกอย่างได้รับการออกแบบ โดยคำนึงถึงสรีระของผู้สูงวัย เพื่อรองรับความเสื่อมถอยของร่างกาย การใช้งานที่ดี สะดวก และปลอดภัย อันจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจที่ดีให้กับผู้สูงอายุได้ ภายใต้บรรยากาศเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น และสวยงาม ตามปรัชญาของเรา คือ “บอกรักผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล”

รอ.นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง ผู้เชี่ยวชาญกิตติมศักดิ์ บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด และประธานศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens

นายแพทย์นิมิต กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ได้สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเปิดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้ามาศึกษาดูงาน การให้บริการวิชาการ สนับสนุนการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับผู้สูงอายุ เด็ก และประชาชนทั่วไปมาตั้งแต่ปี 2564 การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ และการบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุหลังการติดเชื้อ เป็นต้น และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ได้เป็นต้นแบบนำร่องการให้บริการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เชิงรุก ในกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงที่อยู่ในความดูแลของสถานดูแลผู้สูงอายุ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีความเสี่ยงป่วยหนักและเสียชีวิตสูงมากหากไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วกระตุ้นภูมิได้ไม่ดีพอ จึงมีความจำเป็นต้องรับ LAAB เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วทันที

โดยภายในงานยังมีบูธจัดแสดงสินค้าในเครือมากมาย อาทิเช่น  Vaill Covitrap ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูก เพื่อป้องกันเชื้อ โควิด-19 ทางกายภาพ ด้วยนวัตกรรมใหม่ระดับสูงในรูปแบบสเปรย์พ่นจมูก ได้แก่ Hypromellose (HPMC) และIgG monoclonal Human antibody ต่อ SARS CoV2  ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดจากการวิจัย คิดค้น พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ระดับชาติของไทย โดยเป็นการร่วมมือกันของ 5 ภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน Vaill Covitrap ผ่านการอนุมัติขึ้นทะเบียน อย ระบุเลขที่ 651120000778  เริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ปัจจุบันสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ Covitrap”

 

สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่
Inbox: https://www.facebook.com/covitrapspray
Line OA:  https://line.me/R/ti/p/@covitrapspray
หรือโทร. : 02-410-7624, 092-325-8888

ประมวลภาพเปิดกรรม ป้องกลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน”