Play Video

ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเพื่อดักจับและยับยั้งโควิด-19 ทางกายภาพ ภายใต้แบรนด์ เวลล์ โควิแทรป แอนติ-โคฟ นาซอล สเปรย์ (VAILL COVITRAP Anti-Cov Nasal Spray) 
นับว่าเป็นครั้งแรกในการพัฒนานวัตกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อโควิด-19 เข้ามาอยู่ในสเปรย์พ่นจมูกทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันทางกายภาพที่ช่วยดักจับและยับยั้งเชื้อโควิด-19

ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกที่มีส่วนผสมของแอนติบอดี เพื่อยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพ เกิดจากความร่วมมือที่ได้รับการวิจัยและคิดค้นโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ไทย ของ 5 ภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) องค์การเภสัชกรรม และ บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด ที่ได้ร่วมมือกันวิจัย และพัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ไฟเขียวอนุมัติขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อย อย เลขที่ 651120000778  ชื่อผลิตภัณฑ์ Vaill CoViTRAP Anti-CoV Nasal Spray เวลล์ โควิแทรป แอนติ-โคฟ นาซอล สเปรย์ Vaill CoViTRAP Anti-CoV Nasal Spray   เริ่มจัดจำหน่ายมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565

ซึ่งพวกเรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนา นวัตกรรมแอนติบอดีที่มีคุณสมบัติเพื่อยับยั้งเชื้อโควิด-19 ให้เป็นนวัตกรรมสุขภาพต้นแบบในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพคนไทย และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทยมากยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของประเทศไทย

โดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์สำคัญระดับประเทศต่างๆ เช่น การพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19 เครื่องช่วยหายใจ อัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula และงานวิจัยที่ศึกษาอื่นๆที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพในระยะยาวของผู้ติดเชื้อ เป็นต้น โดยทีมนักวิจัยแพทย์จุฬาฯ ใช้เทคโนโลยีในระดับ “Deep Tech” ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมยาชั้นนำของโลก พัฒนาแอนติบอดีที่มีคุณสมบัติยั้บยั้งเชื้อโควิด-19 ได้อย่างจำเพาะและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทีมนักวิจัยได้บ่มเพาะและพัฒนามาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการระบาด โดยได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ คือ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคประชาชน กระทั่งสามารถพัฒนาแอนติบอดีต้นแบบได้ พร้อมทั้งยื่นจดสิทธิบัตรในระดับสากลเป็นที่เรียบร้อย ประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ไปสู่ภาคเอกชนเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้ดำเนินการทำการวิจัยทางคลินิกและได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เป็นที่เรียบร้อย

คุณสมบัติและการใช้งาน เมื่อนำสเปรย์มาพ่นจมูกจะสามารถทำงานทันทีและครอบคลุมต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง ด้วยหลักการทำงาน 2 กลไก ได้แก่
1. ดักจับด้วย HPMC โดยทำหน้าที่เคลือบบริเวณพื้นผิวโพรงจมูก ทำให้ความสามารถในการเกาะของเชื้อไวรัสที่บริเวณโพรงจมูกลดลง
2. ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางกายภาพ ที่เข้ามาในบริเวณโพรงจมูก ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายใช้พ่นที่โพรงจมูกทั้ง 2 ข้าง
วิธีการใช้งาน ใช้งานง่าย โดยสอดหัวพ่นเข้าไปในโพรงจมูกในแนวตั้ง พ่นข้างละ 2 ครั้ง ใช้ได้ตามต้องการทุกๆ 6 ชั่วโมง ได้ถึงวันละ 3 ครั้ง

รวมข่าวสารจากสื่อต่างๆ

หากมีข้อมูลสอบถาม ช่องทางติดต่อ

Line

@covitrapspray

Facebook

fb.com/covitrapspray

TEL

02-645-1155