คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

1. นิยาม

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อนุญาตให้ บจก.ไฮไบโอไซ (บริษัทฯ) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ นักลงทุน ผู้ถือหลักทรัพย์ ผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงพนักงาน บุคลากร ตัวแทนและบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ

“กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องและให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในที่นี้ให้หมายรวมถึง บริษัทฯ

“ผู้ประมูลผลข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในที่นี้ให้หมายรวมถึง บริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ หรือเป็นตัวแทนบริษัทฯ และ/หรือได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ

2. รายละเอียดทั่วไป

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย โดยที่บริษัทฯจะประมวลผลและรักษาให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดที่กำหนดในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

3. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

     3.1 บริษัทฯจะเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯโดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง กรณีมักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่างๆ โดยทางออนไลน์หรือโดยเอกสาร เพื่อสมัครใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูล รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่บริษัทฯ เป็นต้น
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมาจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ นายหน้าจัดหางาน หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

     3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมวยผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

     4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯโดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง กรณีมักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่างๆ โดยทางออนไลน์หรือโดยเอกสาร เพื่อสมัครใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูล รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่บริษัทฯ เป็นต้น
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมาจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ นายหน้าจัดหางาน หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

     4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่างๆ
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาทิ ข้อมูลเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Trading Account) ข้อมูลดอกเบี้ยหรือเงินปันผล ข้อมูลการฝาก/ถอน หลักทรัพย์ ข้อมูลการโอนหรือเปลี่ยนผู้ถือหลักทรัพย์และข้อมูลการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่างๆ ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน ข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่นๆ ที่บริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการ ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของบริษัทฯ (ถ้ามี) ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของท่านในระบบของบริษัทฯ ข้อมูลการทำแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัทฯ หรือ ทีมงานของบริษัทฯ
 5. ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่างๆ ของ บริษัทฯ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูลแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในระบบและข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
 6. ข้อมูลอื่นๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียง ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา และข้อมูลแสดงแนวโน้มการซื้อสินค้าหรือบริการ

     4.3 ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯจะดำเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวต่อไปจนกระทั่งบริษัทฯจะได้รับแจ้งจากท่าน ถึงความไม่ประสงค์หรือความไม่ยินยอมของท่านที่จะให้บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลของท่านอีกต่อไป

5. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     5.1 บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”) ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ จะส่งข้อความการสื่อสารทางการตลาดให้แก่ท่านก็ต่อเมื่อท่านได้สมัครรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดหรือได้ให้ความยินยอมที่จะรับข้อความส่งเสริมทางการตลาดดังกล่าว

เพื่อการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพัฒนาบริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอใช้บริการ ข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะของท่านและเพื่อทำให้แน่ใจว่ากลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสามารถให้บริการดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพื่อติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใดๆ หรือเพื่อการสอบถาม หรือแจ้งให้ทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านหรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อส่งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ รวมถึงข้อความส่งเสริมการตลาดให้แก่ท่าน
 • เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย จัดทำสถิติ การจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่างๆ ตรงกับความสนใจของท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่บริษัทฯ แจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     5.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 5.1 ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฏหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

     5.3 ในกรณีที่บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านควรอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

     5.4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

     5.5 ในกรณีที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     6.1 บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่า และจะจัดเก็บไว้จนกว่าท่านจะใช้สิทธิเพิกถอนหรือยกเลิกคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ
     6.2 ภายหลังจาก ได้รับคำเพิกถอนคำยินยอมอย่างเป็นลายลักษณอักษรจากท่าน บริษัทฯจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายในกำหนดระยะเวลาภายใน 2 ปี

7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้เยาวเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อาจมีอายุที่ต่ำกว่า 20 ปี เป็นครั้งคราว เช่นนี้ บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด โดยที่ท่านในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ตามกฏหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้เยาว์นั้น ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อ บมจ. โรจูคิสอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 10 (วิธีการติดต่อ บมจ.โรจูคิสอินเตอร์เนชั่นแนล) ด้านล่าง

     7.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ท่านยังไม่ได้ให้ความยินยอม

     7.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคลกำหนด

     7.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้าหากว่า การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นของบริษัทฯไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

     7.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไปีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Trading Account) ข้อมูลดอกเบี้ยหรือเงินปันผล ข้อมูลการฝาก/ถอน หลักทรัพย์ ข้อมูลการโอนหรือเปลี่ยนผู้ถือหลักทรัพย์และข้อมูลการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์
 3. ท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 7.3 หรือ
 4. เมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

     7.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
 2. กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตามข้อ 7.4 แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการใช้แทน
 3. บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านมีความจำเป็นและขอให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือ ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
 4. บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามข้อ 7.3 (1) หรือ ตรวจสอบตามข้อ 7.3 (3) เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของท่านตามข้อ 7

ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ

     7.6 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทฯ โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 10 (วิธีการติดต่อบริษัทฯ) ด้านล่าง ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้พยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องของท่านโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะปรากฎข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อให้เกิดภาระแก่บริษัทฯ เกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ

8. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำและ/หรือ เลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

9. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยบริษัทฯ เท่านั้น การให้บริการของบริษัทฯอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทและ/หรือบุคคลบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทและ/หรือบุคคลภายนอกเหล่านนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ หรือเป็นตัวแทนบริษัทฯ หรือได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการ จัดการ รวมถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล หรือกระทำกิจการใด หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้บริการของบริษัทฯต่อท่าน หากแต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการบางอย่างอาจถูกลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่นนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่ไม่รับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่านจะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฎบนการให้บริการของบริษัทฯ ก็ตาม ทั้งนี้ ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

10. วิธีการติดต่อ

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อบริษัทผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัทฯ ได้ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้

 • อีเมล : hibiocy@gmail.com
 • โทรศัพท์: 02-6451155  ,02-645-1133
 • โทรสาร : 02-6451316
 • ส่งไปรษณีย์มาที่
  ฝ่ายไอทีซัพพอร์ท
  บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด   เลขที่  66 ซอย บางแวก 47 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว

ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566